1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ
  4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ตำบลหนองบัว ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำบลที่มีการเพาะปลูกมัลเบอรี่เพื่อจำหน่าย จำนวนมากในอำเภอปะคำ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะเพาะปลูกและขายเป็นผลสด ให้กับกลุ่มพ่อค้าคนกลาง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้ตลาด ของกลุ่มพ่อค้าคนกลางเกิดผลกระทบอย่างหนัก จึงไม่สามารถมารับผลผลิตจากในสวนได้ และเกิดการกดราคาอย่างหนัก ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรเกิดปัญหา ผลผลิตมีราคาตกต่ำ อีกทั้งการส่งออกมีปัญหามากมาย ทำให้เกิดการเน่าเสีย และขาดทุนอย่างหนัก เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ ทะนุบำรุงดูแลรักษา

และด้วยเหตุนี้ทำให้กลุ่ม ms-05 ของเรา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของกลุ่มเกษตรกร จึงมีมีแนวความคิด ในการแปรรูปผลไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ จึงเกิดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูป ผลมัลเบอร์รี่ มาเป็นแยมมัลเบอร์รี่

โดยกิจกรรมนี้ทางกลุ่ม ms-05 ได้จัดขึ้นในพื้นที่หมู่ 3 บ้านหนองบัว ซึ่งนอกจากจะมีผู้ปฏิบัติงาน ที่คอยจัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้ที่เข้าร่วม อบรมในครั้งนี้ ยังมี คณะอาจารย์ประจำกลุ่มและคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูป รวมไปถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

สุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ ไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ผู้ใหญ่กุหลาบ วรรณวิเศษ ที่คอยเป็นผู้ประสานงาน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และต้องขอขอบพระคุณไปยังคณะอสมประจำหมู่บ้าน ที่คอยเข้ามาดูแลความปลอดภัย ให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจำกลุ่ม ms-05 ของเรา

อื่นๆ

เมนู