ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวดี โทนุบล  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัยวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. รหัส MS06 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน  ณ ที่ว่าการอำเภอหนองกี่

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ห้องสำนักงานอำเภอหนองกี่ และช่วยงานกลุ่มง่นปกครอง  โดยในเดือนเมษายน ของการทำงาน ได้รับฟังข้อมูล และได้ปฏิบัติการทำงาน  ตามการดำเนินงานในขั้นตอนงานต่างๆ อย่างถูกต้องตามที่หน่วยงานต้องการ

การปฏิบัติงานที่อำเภอหนองกี่ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานธุรการ และงานสารบรรณ     จัดทำข้อมูล การบรรยายสรุป และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของอำเภองานในหน้าที่ของสำนักงานอำเภอ  งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการและงานสารบรรณ งานเลขานุการนายอำเภอ  จัดระบบการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชุมของอำเภอ งานจัดอบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของทุกตำบล หมู่บ้าน ของอำเภอหนองกี่

เพื่อให้การปฏิบัติบัติงานไปด้วยความเรียบร้อย จึงต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจ ในด้านต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติงานให้ปสู่ความสำเร็จเรียบร้อยโดยดี

 

 

บทสรุป : ได้ปฏิบัติงานในสำนักงาน และกลุ่มงานปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ในการลงพื้นที่และจัดอบรม

Link : (2189) MS06 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) – YouTube

อื่นๆ

เมนู