ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวดี โทนุบล  ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัยวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. รหัส MS06   ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน  ณ ที่ว่าการอำเภอหนองกี่

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ห้องปกครองอำเภอหนองกี่  โดยในเดือนมีนาคม ของการทำงาน ได้รับฟังข้อมูลจากท่านปลัดและเพื่อนร่วมงาน ชี้แนะลักษณะการทำงาน  เพื่อที่จะได้เรียนรู้การดำเนินงานในขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามที่หน่วยงานต้องการ

การปฏิบัติงานที่งานปกครองอำเภอหนองกี่ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานบริหารงานปกครองท้องที่ การบริหารบุคคลของข้าราชการกรมการปกครอง รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การอำนวยความเป็นธรรม การสืบสวนคดีอาญา การร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ งานการเงินและบัญชี การดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการปกครองอำเภอ งานในหน้าที่ของสำนักงานอำเภอ งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการและงานสารบรรณ งานเลขานุการนายอำเภอ

การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหาร การวางแผนและการประชาสัมพันธ์ การจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคม การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม และอาวุธปืน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บทสรุป : การปฏิบัติงานที่งานปกครองอำเภอหนองกี่ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ งานปกครองท้องที่ท้องถิ่นนั้น

วีดีโอ : (1374) MS06 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) – YouTube

อื่นๆ

เมนู