ข้าพเจ้า นางสาวพฤกษชาติ วงศ์ประสิทธิ์ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหลักสูตร MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์” วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลไม้ของชุมชนให้มีความหลากหลาย เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวด้านเกษตร ที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาพื้นที่ให้รองรับการท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวหรือลูกค้ามีความสนใจ และต้องการชมพื้นที่การเพาะปลูก การจัดการน้ำ และการจัดการพื้นที่ในการปลูกไม้ผลที่หลากหลาย และประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายส่งผลให้เกิดการรับรู้จากลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว สร้างความสนใจและกระตุ้นให้เกิดความต้องการ รายละเอียดการดำเนินงานในเดือนที่สาม อบรมทักษะเพื่อพัฒนาตัวเองในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานชุมชน ประชุมและวางแผนงานประจำเดือน และวางแผนประชุมหารือและเตรียมข้อมูลที่จะไปนำเสนอโครงการกับผู้นำชุมชน

 

   

 

อื่นๆ

เมนู