ข้าพเจ้านางสาวพฤกษชาติ วงศ์ประสิทธิ์ ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”

การลงปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ทางทีม MS06 ตำบลโคกมะม่วง ได้จัดกิจกรรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (ขนุน) แปรรูปได้เป็น ขนุนทอดกรอบ ข้าวเกรียบขนุน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน  ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์เพียรพรรณ ศุภโคตร และอาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร และจัดอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือนให้แก่ชุมชน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา สุนทรารักษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ชาวบ้านตำบลโคกมะม่วงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานมากๆ

   

   

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรม  U2T Covid-19 Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด รณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมกันป้องกันตัวเอง และเข้าร่วมฉีดวัคซีน ตามความสมัครใจของตน ได้พาชาวบ้านร่วมกันทำ Face shield เพื่อป้องกันเชื้อโรคและได้ไปแจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านตำบลโคกมะม่วง

   

อื่นๆ

เมนู