ข้าพเจ้า นายณัฐพล แสนเสน่ห์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิกัดตำแหน่งพืชในท้องถิ่นของชุมชนในตำบลโคกมะม่วง  อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2564

จากการสำรวจข้อมูลพืชในท้องถิ่นของชุมชนในตำบลโคกมะม่วง อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ทำไร่ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา , ทำสวน เช่น ลำไย ขนุน ทุเรียน กล้วย มะขาม เพื่อการอุปโภคและบริโภค และในชุมชนปลูกผักสวนครัวเพื่อขายและกินเอง

จากการที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้พบว่าในชุมชนตำบลโคกมะม่วง เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านในชุมชนเก็บผลผลิต ขนุน ทุเรียน และได้พบปัญหาในชุมชน คือ ราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่มีการตลาดกลางในการส่งออก

อื่นๆ

เมนู