1.ข้าพเจ้านาย อัยยะ โม้คำ (ภาคประชาชน)เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2564

2.เนื่องในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ทีมงานU2T ตำบลโคกมะม่วงได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดชุมชน เชิญ ชิม ช้อป ตลาด….. ตะลุยเดิ่น ณ. ศาลาบ้านเริงแก้ว


3.โดยทีมงาน U2T ตำบลโคกมะม่วงของเราได้จัดกิจกรรมเปิดตลาดชุมชน ให้ประชาชนชาวบ้านได้นำสินค้าทางการเกษตร สินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชน ได้มาวางจัดจำหน่ายภายในงาน

4.จากกิจกรรมนี้เราได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้น ได้เรียนรู้การวางแผนงาน จัดการบริหารงาน และได้เรียนรู้บริบท เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนในชุมชนตำบลโคกมะม่วงมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู