ดิฉันนางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม MS06

          วันเเรกของการทำงานคณะอาจารย์ได้มีการนัดประชุมกิจกรรมในการทำงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตึก24 คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 ณ ห้องประชุม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีการบอกขั้นตอนของการทำงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและได้เข้าใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น และได้แบ่งหน้าที่ของการปฏิบัติงาน คือ แบ่งกลุ่มการทำงานซึ่งจะทำการลงพื้นที่เป็น กลุ่มและได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

   

 

         

 

         

          จากการได้กรอกแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้สำรวจเห็นว่า คนในชุมชนมีการทำเกษตรกรเป็นจำนวนมาก โดยเกษตรในชุมชน ได้เเก่ การทำไร่ ทำนา ทำสวน ซึ่งผลผลิตที่ได้นำส่งโรงงาน ประเภทการเกษตรซึ่งได้เเก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ลำไย มะม่วง ซึ่งปัญหานของคนในชุมชนที่เห็นได้ชัด คือ การขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภครวมไปถึงความแห้งแล้งในชุมชนขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร และคนในชุมชนยังมีความต้องการไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่การเกษเกษตร

    

         

 

 

 

         

          นอกจากนี้แล้วคนในชุมชนยังมีความต้องการในการแปรรูปผลไม้ของตนเองเพื่อทำให้เกิดอาชีพ และการเพิ่มพูนรายได้จากการอุตสาหกรรมการถนอมอาหารเพื่อการค้าขาย และยังเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและรายจ่ายเนื่องจากมีอาหารสดตามฤดูกาลมากจนรับประทานไม่ทัน ถ้าปล่อยไว้ก็เกิดการเน่าเสียตามธรรมชาติ แต่ถ้านำมาถนอมไม่ให้เน่าเสีย ก็จะสามารถเก็บอาหารนั้นมารับประทานในเวลาที่อาหารมีราคาเเพง หรือหายากเมื่ออยู่นอกฤดูกาล

 

 

 

 

         

         

          ดังนั้นจึงอยากใช้ของดีในชุมชนสร้างเป็นรายได้ – เชื่อว่าทุกชุมชน ทุกหมู่บ้านจะต้องมีของดีเป็นของตัวเองอยู่แล้ว การเลือกนำเอาของดีดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น นำมาแปรรูป นำมาดัดแปลงเป็นงานฝีมือ และอื่นๆ โดยให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันทำพร้อมแบ่งรายได้อย่างเท่าเทียมเพียงแค่นี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านเกิดแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องออกไปไหนด้วยซ้ำ

อื่นๆ

เมนู