ข้าพเจ้า นางสาวกานต์ชนก แสวงผล บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจ พื้นที่ตำบลโคกมะม่วง พืชและผลไม้ที่เกษตรกรในหมู่บ้านนิยมปลูกเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวนลำไย สวนมะม่วง สวนขนุน สวนทุเรียน อีกทั้ง ยังนิยมปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่มันสัมปะหลัง ไร่ข้าวโพด ไร่เผือกหอม 

ทางทีมของเราได้เล็งเห็นว่า ในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วงนั้น มีผลผลิตของจากการปลูกขนุนล้นตลาด เนื่องจากสภาวะโควิด ที่เกษตรไม่สามารถจำหน่ายได้ ทางทีมงานจึงนำปัญหานี้มาวิเคราะห์ หาแนวทางในการบริหารจัดการผลผลิตให้เกิดคุณค่า และประโยชน์ต่อเกษตรกรได้มากที่สุด

“ขนุนทอด” เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรลงมติแล้วว่าสามารถนำขนุนที่ล้นตลาดอยู่นั้น มาแปรรูปและสามารถทำให้เกิดรายได้ขึ้นได้ จึงรวมกลุ่มประชาชน เพื่อสร้างผลผลิต แปรรูปขนุนทอดขึ้น ซึ่งทำให้ชาวบ้านนั้นได้ฝึกการเสริมสร้างอาชีพเพิ่มเติม

มากไปกว่านั้น จากที่ข้าพเจ้าได้ลงไปช่วยชาวบ้านในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้เห็นถึงการร่วมกัน ลงแรงลงใจ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ “ขนุนทอด” นี้ขึ้นมา เห็นความสามัคคีกันภายในกลุ่มชาวบ้านในชุมชน ซึ่งสร้างความประทับใจให้แกข้าพเจ้าเป็นอย่างมากที่ได้สามารถช่วยชาวบ้านเวริมสร้างทั้งรายได้และความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู