ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ที่กระผมได้เข้าร่วมโครงการ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” ซึ่งกระผมปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานประจำตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ กระผมรู้สึกยินดีและประทับใจในทุก ๆ  กิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมที่กระผมประทับใจมากที่สุดคือกิจกรรมการผลิตและแปรรูปจากขนุนมาเป็นขนุนทอดอบกรอบ ตรา ระเริง  ทุกครั้งที่กระผมได้ร่วมลงมือผลิตกระผมเห็นถึงความสามัคคีของคณะทำงานทุกท่าน เห็นถึงรอยยิ้ม ความสุข ความจริงใจ ความช่วยเหลือเกือกูลกัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรควรมี จึงจะสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดปัญหาภายในองค์กรน้อยที่สุด

เพราะสมาชิกทุกคนล้วนตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน นอกจากสมาชิกทุกคนในคณะทำงานจะมีความสุขและรอยยิ้มแล้วยังมีรายได้ร่วมกันอีกด้วย ซึ่งกว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ขนุนทอดอบกรอบ ตรา ระเริง อย่างที่ทุก ๆ  ท่าน ได้รู้จักนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันคิดค้น ปรับเปลี่ยน และพัฒนาร่วมกันมาตลอดระยะเวลากว่าสิบเดือน  จนประสบความสำเร็จได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ นี่คือผลผลิตของพลังแห่งความรักและสามัคคี กระผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าคณะทำงานจะสามารถพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และชาวเกษตรกร ชาวสวนต่าง ๆ  ในเขตพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ก็จะมีความสุขอย่างมากเช่นกัน อย่างแน่นอน 

 

อื่นๆ

เมนู