1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. การนำเสนอโครงการการกับผู้นำชุมชนและร่วมกิจกรรมทำบุญของชุมชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การนำเสนอโครงการการกับผู้นำชุมชนและร่วมกิจกรรมทำบุญของชุมชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การนำเสนอโครงการการกับผู้นำชุมชนและร่วมกิจกรรมทำบุญของชุมชน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นางสาวคัทลียา เสนาฤทธิ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

ตำบลโคกมะม่วง เป็นอีกหนึ่งของอำเภอประคำที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเกษตรกรรม หรือ ทำไร่ ซึ่งจะมีผลผลิตหมุนเวียนตลอดทั้งปี ถือว่าสร้างรายได้ ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ปัญหาก็คือพอมีผลผลิตมากจึงทำให้ราคาของผลผลิตตกต่ำ หรือตลาดไม่รองรับสินค้านั้นเอง บางครั้งจึงอาจส่งผลให้ผลผลิตเน่าเสียหรือจำหน่ายไม่ได้ราคา

   

การปฏิบัติงานจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการสำรวจชุมชนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน ผู้ปฏิบัติงานได้นำข้อมูลของชุมชนมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดกับทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้นำเอาโครงการการแปรรูปสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติมให้กับชุมชน

ทั้งนี้ทางชุมชนยังได้มีการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของเจ้าอาวาส ทางด้านผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมทำกิจกรรมทำบุญกับทางชุมชนเพื่อทำความรู้จักก็ชาวบ้านให้มากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู