ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอ ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ของตำบลโคกมะม่วง อำเภอ ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ดำเนินจัดทำโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ของตำบลโคกมะม่วง ได้รวบรวมเกษตรกรของ ตำบลโคกมะม่วงอบรม 2 วัน วันที่ 23-24ซึ่งจัดทำเป็น 2หมู่ ได้แก่ หมู่ที่11 และหมู่ที่12 ซึ่งแต่ละหมู่ได้มีประชากร หมู่ละ 30-35 คน ทั้งสองหมู่ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุน ซึ่งได้รับคำแนะนำจากวิทยากร ได้แก่ขนุนทอด และ ข้าวเกรียบขนุน และวิธีทำปุ๋ย

 

 

 

เกษตรกรทั้งสองหมู่บ้าน ได้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุนจากวิทยากรซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดหามาให้ความรู้และวิธีการทำต่างๆให้เกษตรกรได้มีความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่ทำเป็นประจำอยู่แล้ว

อื่นๆ

เมนู