ทีม MS06 จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กรอบงานคือการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการต่าง ๆ ของชาวตำบลโคกมะม่วง จังหวัดบุรีรัมย์

หนึ่งในหมู่บ้านของตำบลโคกมะม่วง คือบ้านโคกเขา ที่ผู้ลงพื้นที่มองเห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวแบบโบราณสถานที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เรียกว่า อนุสรณ์สถานประชาชน-อีสานใต้ แต่ชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกว่า สถูป ด้านในจะมีที่บรรจุอัฐิ ของวีรชน ที่จะมีการเขียนสลักชื่อเอาไว้ทุกอัน เป็นสถานที่ที่ควรได้รับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น และที่สำคัญยังมีมัคคุเทศก์ชาวบ้านที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมากับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ซึ่งถือว่าร่องรอบทางประวัติศาสตร์ที่ยังถูกอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ และยังคงมีผู้รู้ที่เรียกได้ว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่คิดว่าจะนำมาะพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลได้ต่อไปในอนาคต

อื่นๆ

เมนู