ข้าพเจ้า นายปานะพันธ์ เกียรตินอก เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้เสนอโครงการแก่เพื่อนร่วมที ณ ที่ประชุม อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่

1.โครงการแปรรูปข้าวโพด2.โครงการแปรรูปลำไย3.โครงการแปรรูปขนุน4.โครงการแปรรูปปลาร้า5.โครงการแปลรูปเสื่อกก6.โครงการแปรรูปเห็ด

จากการประชุมครั้งนี้ กระผมเห็นความสำคัญและจุดอ่อนของโครงการต่างและข้อเสนอแนะต่างๆ และความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้ชาวเกษตรกร อำเภอเมืองปะคำ มีความรู้และสามารถนำไปใช้ต่อยอด เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพและสร้างกำไรที่ดีงาม

จากการสำรวจข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ประชาชนที่ทำเกษตรกร ส่วนมากปลูก ข้าวโพด มัน ลำไย ข้าว เป็นส่วนใหญ่ โครงการแปรรูปข้าวโพดและโครงการแปรรูปลำไย จึงมึความเป็นไปได้มากที่สุด ของตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู