ผลไม้ พืชภัณฑ์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายชนะพล ผินสู่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

ในการปฏิบัติงานจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการสำรวจชุมชนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษาคม ผู้ปฏิบัติงานได้พบกับพืชภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในตำบลโคกมะม่วงจะทำไร่ ทำสวนกันอยู่เป็นประจำ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้พบกับผลไม้ไม่ว่าจะเป็น มะม่วง ขนุน ลำไย ข้าวโพด มันสัปปะหลัง ตลอดจนพืชผักสวนครัวของชุมชน การอยู่อาศัยเป็นไปได้อย่างมีความสุขในรูปแบบของชาวเกษตรกร

กล่าวได้ว่า นอกจากการปลูกเพื่อการค้าขายและสร้างรายได้แล้ว ยังคงปลูกไว้เพื่อใช้กินอีกด้วย ตำบลโคกมะม่วง มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเกษตรกรรม หรือ ทำไร่ ซึ่งจะมีผลผลิตหมุนเวียนตลอดทั้งปี ถือว่าสร้างรายได้ ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ปัญหาก็คือพอมีผลผลิตมาก จึงทำให้ราคาของผลผลิตตกต่ำ ผลไม้บ้างชนิดราคาตกลงไปมาก แม้กระทั้งขายไม่ได้เลยก็มี หรือตลาดไม่รองรับสินค้านั้นเอง บางครั้งจึงอาจส่งผลให้ผลผลิตเน่าเสียหรือจำหน่ายไม่ได้ราคาตามที่ควร

 

อื่นๆ

เมนู