ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอ ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสำรวจพื้นที่ หมู่บ้าน บ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายปานะพันธ์ เกียรตินอก เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จากการสำรวจหมู่บ้าน บ้านปลื้มพัฒนา เราได้ข้อมูลหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้าน การประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกร ด้านภูมิศาสตร์ ด้านการเงิน ฯลฯ ของประชาชน  หมู่บ้าน บ้านปลื้มมีประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกร บางครัวเรือนก็ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป  บางครัวเรือนก็ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวภายในหมู่บ้านแห่งนี้

                                                              

จากการการสำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนมากของหมู่บ้านแห่งนี้ ปลูก ข้าวโพด มัน ลำไย ดอกทุเรียน มะม่วง เนื่องจากยุคสมัยนี้ เป็นยุคเทคโนโลยี ประชาชนได้นำผลผลิตออกขายตามโซเชียลมีเดีย และเป็นตัวเลื

อกอีกทางเลือกในการขายออก เพื่อได้กำไรที่สูงขึ้น

อื่นๆ

เมนู