โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนางสาวพัทรานิษฐ์ คะริบรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ชุมชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกสวนผลไม้เป็นหลักเช่น สวนทุเรียน มะม่วง ลำไย ขนุน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นว่ามีผลผลิตหลายอย่างที่สามารถนำมาแปรรูปและสามารถต่อยอดได้ และยังมีอีกหนึ่งอาชีพที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าน่าสนใจ นั่นก็คืออาชีพเพาะเห็ด ฟาร์มเห็ดแม่ศรีทอง ตั้งอยู่ที่บ้านเริงทรัพย์ หมู่ 18 จากการสัมภาษณ์เจ้าของฟาร์มเห็ดพบว่า ผลผลิตที่ได้จะนำไปขายอย่างเดียว ไม่ได้มีการแปรรูปเป็นอย่างอื่น ผู้ปฏิบัติงานจึงเล็งเห็นว่าควรนำเห็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้และเป็นการเพิ่มมูลค่า อีกทั้งยังเป็นการถนอมอาหารอีกด้วย ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้จากเห็ด เช่น เห็ดอบแห้ง น้ำพริกเห็ด แหนมเห็ด และเห็ดสวรรค์เป็นต้น

จากนั้นผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการลงพื้นที่มาประชุมหาข้อสรุปในการเขียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนโคกมะม่วง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้ข้อสรุปทั้งหมด 6 โครงการ จากการแปรรูป ลำไย ขนุน ข้าวโพด เห็ด เสื่อกก และปลาร้า ผู้ปฏิบัติงานจะนำโครงการทั้งหมดนี้ไปนำเสนอต่อผู้นำชุมชน และให้ผู้นำชุมชนเลือกโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด เพื่อจัดการดำเนินโครงการต่อไป

อื่นๆ

เมนู