สัตว์ประจำท้องถิ่น  ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นางสาวคัทลียา เสนาฤทธิ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

จากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ ประจำเดือนพฤษภาคม ก็ไดพบเห็นว่าทางชาวบ้านในชุมชุนได้มีการเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นหลายสายพันธุ์ เช่น วัว แพะ ไก่ เป็ด ปลา สุกรและอื่นๆ เป็นจำนวนหลายครัวเรือน

การเลี้ยงดูสัตว์ส่วนมากทางชาวบ้านจะเลี้ยงไว้ที่สวนเป็นซ่ะส่วนใหญ่เนื่องจากไม่เป็นการรบกวนเพื่อนบ้านรายอื่นๆ โดยชาวบ้านได้ทำการเลี้ยงแบบธรรมชาติบางชนิดจะเป็นการปล่อยให้หากินตามธรรมชาติและบางชนิดจะเลี้ยงดูด้วยเล้าหรือคอกและหาพืชมาให้กิน

ทั้งนี้ได้มีการสอบถามทางชาวบ้านเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ทางชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่าในการเลี้ยงสัตว์ครั้งนี้มีหลายปัจจัย บางครัวเพื่อใช้ในการเลี้ยงเพื่ออุปโภคบริโภค บางครัวเรือนเลี้ยงเพื่อจัดจำหน่ายโดยการจัดจำหน่ายสัตว์บางชนิดจะมีการทำไปจัดจำหน่ายตามหมูบ้าน ตลาดหรืออาจจะมีนายทุนมารับซื้อ

อื่นๆ

เมนู