ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา โพธิ์วิเศษ ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”  รายละเอียดการดำเนินงานได้มีการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชุมชนswot การประชุมวางแผนการดำเนินงาน กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และ 02 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของชุมชนการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของตำบล ศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ในทีมได้มีการแบ่งหน้าที่การดำเนินงานเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในส่วนของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ กรอกข้อมูลของชุมชน ช่วยบันทึกภาพกิจกรรม และลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

 

จากการลงพื้นดำเนินงานในเดือนมีนาคมของทีมพบว่า   เนื่องจากตำบลโคกมะม่วง เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการทำอาชีพเกษตรเป็นหลัก    เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย การทำไร่   การทำสวน และการทำนาปี  และทราบถึงชาวเกษตรกรในตำบลโคกมะม่วงนั้มีราคาถูกมาก และมีการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้ได้รายได้น้อย และสถาพแวดล้อมที่มีความแห้งแล้ง ขาดแคลนในด้านของทรัพยากรน้ำที่ไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรส่งผลให้ได้ผลผลิตได้ไม่มากนัก

 

อื่นๆ

เมนู