ดิฉัน นางสาวนิจวิภา การรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในปี 2564 ที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบไปทั่วประเทศ พวกเราเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.โคกมะม่วง ได้ตระหนักถึงสภาวะวิกฤตความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกันวางแผน ประชุม ในการปรับตัวเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป ไม่ให้ติดขัด หรือหยุดชะงัก เนื่องจาก ผลผลิตที่ทีทงานและทางชาวบ้านได้มีการพัฒนายกระดับร่วมกันได้รับผลตอบรับที่ดีมาก

จากที่เราได้มีผลิตการแปรรูปจากขนุน ที่มีปัญหาล้นตลาด ราคาต่ำลง ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ขนุนทอดอบกรอบที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาก และในตอนนี้เราได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมคือ ข้าวเกรียบเห็ด และข้าวเกรียบขนุน เนื่องจากในตำบลมีประชาชนกลุ่มเล็กๆที่มีการเพาะเห็ดนางฟ้าและมีรายได้ที่ดีแต่ยังไม่เป็นที่นิยมเพาะปลูกในตำบล เนื่องจากว่าขั้นตอนการผลิตอาจจะค่อนข้างยาก เราจึงคิดว่าการที่ได้ไปติดต่อพ่อค้าที่เพาะเห็ดก็เหมือนเป็นการเสริมสร้างรายได้ด้วย จึงเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบเห็ด และได้มีการวางแผนการตลาดโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อใหม่ และตลาดออฟไลน์ในการวางขายหน้าร้าน แม่ค้ามารับราคาส่ง ซึ่งทำให้กลุ่มแม่บ้านค่อนข้างเป็นกลุ่มที่่สามัคคี เข้มแข็ง ทำให้มีการเสริมสร้างอาชีพเสริมรายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจที่แย่ลง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู