ข้าพเจ้านางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ MS06 ประจำเดือนตุลาคม 2564 

          กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพชุมชนในผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้มีวิทยากรมาให้ความรู้กับผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีโดการใช้อุปกรณ์ยางยืดซึ่งวิธีการนี้เป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยอาศัยแรงดึงกลับของยางยืดและยังช่วยป้องกันปัญหาโรคกระดูกบาง โรคกระดูกพรุน อาการข้อติด ข้อเสื่อม และยังช่วยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นทำให้รู้สึกผ่อนคลายสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในด้านร่างกายให้กับผู้สูงอายุและลดความเสี่ยงในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยให้ลดลง

ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ยางยืด
1.ช่วยในการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรง และความอดทน ของกล้ามเนื้อ
2.ช่วยในการบำบัดรักษาฟื้นฟู และเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพ ทางกาย
3.ช่วยลดไขมันในร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อมีความตึงตัว กระชับได้สัดส่วนสวยงาม

อื่นๆ

เมนู