ข้าพเจ้า นางสาวกานต์ชนก แสวงผล บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พื้นที่ของตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์นั้น เป็นพื้นที่ที่มีประชากรประกอบอาชีพทางการเกษตร มากกว่า 80 % ของจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่

พืชและผลไม้ที่เกษตรกรในหมู่บ้านนิยมปลูกเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวนลำไย สวนมะม่วง สวนขนุน สวนทุเรียน อีกทั้ง ยังนิยมปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่มันสัมปะหลัง ไร่ข้าวโพด ไร่เผือกหอม

การทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วงนี้ เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่มั่นคงและเป็นอาชีพหลักในการดำรงชีวิตเกือบทุกครัวเรือนในพื้นที่

สำหรับการปลูกมะม่วงเมื่อก่อนเริ่มจากการปลูก ตามสวน 2-3 ต้นเพื่อกินแต่ละบ้าน ต่อมากได้เรียนรู้ถึงการตลาด จึงได้นำเข้ามาปลูกเพื่อส่งให้ตามท้องตลาด และได้พัฒนาจากส่งในประเทศ สู่การส่งขายต่างประเทศ โดยประเทศที่ทำ การส่งออกมากที่สุดคือจีน ตัวอย่างเช่น สวนเสี่ยอั๋นจะมีการโรงคัดแยกผลผลิตคัดมะม่วงตามเกรดต่าง ๆ เพื่อส่งออกขาย เกรดที่ใช้ในการส่งนอกคือเกรด A มีลูกที่ผิวสวย

สวนมะม่วงที่เป็นสวนเริ่มต้นในการส่งมะม่วงออกสู่ตลาดต่างประเทศคือ สวนมะม่วงเสี่ยอั๋น

ประวัติสวนเสี่ยอั๋น เริ่มจากการปลูกมะม่วงไว้ที่พื้นที่บ้านแล้วได้ศึกษาหาข้อมูลว่ามะม่วงเป็นผลไม้เศรษฐกิจจึงได้ทำการนำเข้าปลูกโดยนำมะม่วงนำ้ดอกไม้เบอร์4 เขียวเสวย นำ้ดอกไม้สีทอง เข้ามาปลูกในพื้นสวนที่ว่างอยู่ แต่ก่อนก็เก็บส่งให้พ่อค้าคนกลางขายในประเทศ ต่อมาจึงได้ทำมะม่วงนำ้ดอกไม้สีทองแบยคัดพิเศษส่งออกต่างประเทศผ่านตู้เก็บความเย็นโดนทำเป็นผลไม้อินทรี มีโกดังคัดแยกเป็นของตัวเอง

อื่นๆ

เมนู