1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 พัฒนาชุมชนและเก็บข้อมูลทางการเกษตรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

MS06 พัฒนาชุมชนและเก็บข้อมูลทางการเกษตรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวปวีณา  กาวิน   ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประเภทนักศึกษา เดือนตุลาคม 2564

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ดิฉันและพี่ๆในทีมได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลทางการเกษตร โดยการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลกับชาวเกษตรกรเจ้าของสวน โดยได้รับผิดชอบในส่วนของ สวนยางพารา สวนน้อยหน่า และโคกหนองนาโมเดล

โดยได้สอบถามกับเจ้าของสวนน้อยหน่า ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ  ทำให้ได้ข้อมูลมาอย่างละเอียด ซึ่งนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้งาน และยกระดับเศรษฐกิจให้เเก่ชาวสวน

สำหรับโคกหนองนาโมเดล ได้สอบถามข้อมูลกับคุณแม่ มะลิวรรณ พรมสุรินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าของโคกหนองนาโมเดล ในส่วนของโคกหนองนาโมเดลจัดทำขึ้นได้ประมาณ 6 เดือน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก มีการปลูกพพืช ผัก ผสมผสาน ซึ่งในส่วนของโคกหนองนาโมเดลเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ จากข้อมูลที่เราได้สอบถาม นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้งาน และยกระดับเศรษฐกิจให้เเก่ชาวไร่ชาวสวน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งให้ถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนขึ้น ซึ่งพัฒนาบริเวณรอบสระโบราณบ้านเริงเเก้ว บ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประชาชนในพื้นที่มาช่วยกันทำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งเห็นถึงความต้งใจของประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม เห็นถึงความสามัคคีกันของคในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันทุกๆท่าน

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้จัดกิจกรรม  U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของคนในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จัดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจาก COVID  19  โดยมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬามาเป็นวิทยากรให้ความรู้  กิจกรรมจัดขึ้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปลื้มพัฒนาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเทพพัฒนา จัดกิจกรรม 2 สถานที่ เพื่อเว้นระยะห่าง ไม่ให้มีการเเออัดจนเกินไปตามมาตรการการระวังการเพร่เชื้อของไวรัส COVID 19

 

อื่นๆ

เมนู