ดิฉันนางสาวสุทธิดา ทองทา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 กลุ่มผู้ปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและพร้อมทั้งเก็บข้อมูลกับชาวเกษตกร โดยได้รับผิดชอบในส่วนของ ไร่มะละกอ ไร่อินทผลัม และไผ่หนาว โดยได้สอบถามกับเจ้าของไร่ไผ่หนาวกิมซุง คือ คุณลุงคง โสภัคดี เป็นผู้ให้ข้อมูลพูดคุยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและถามถึงความต้องการของเจ้าของไร่เพื่อที่จะนำข้อมูลไปแก้ไขและยกระดับในแก่ชาวสวนชาวไร่ได้

 

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะรอบสระโบราณบ้านเริงแก้ว ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมและช่วยกันด้วยความตั้งใจ ทำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งแสดงออกถึงควสามรักใคร่สามัคคีกันของคนในชุมชนและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพชุมชน โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ และมีวิทยากรผู้ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการจัดกิจกรรมจัดขึ้น 2 สถานที่ คือ อนามัยบ้านปลื้มพัฒนาและอนามัยบบ้านเทพ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานโครงการออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อไปกำกับดูแล เพื่อลดอัตราผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้มากจนเกินไป เนื่องด้วยนโยบายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดขอวเชื่อไวรัส covid-19 

 

อื่นๆ

เมนู