ข้าพเจ้า นางสาว วันวิสาข์ ฤทธิทิศ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล ประเภท ประชาชน ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่สำรวจพื้นที่ทำการเกษตร การปลูกข้าวโพดหวาน สามารถทำได้ตลอดปีถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพอ

 

อย่างไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดหวานอาจจะแตกต่างไปตามฤดูกาล นอกจากนี้พันธุ์บางพันธุ์อาจตอบสนองต่อฤดูปลูกแตกต่างกันโดยทั่วไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธุ์จะให้ผลผลิตต้ำกว่าในช่วงอื่นๆเนื่องจากอากาศเย็นขณะที่การปลูกในเดือนเมษายนถึงพฤษาคมจะได้ผลผลิตดีกว่าช่วงอื่นๆไม่มีโรคราน้ำค้างระบาดและปัญหาวัชพืชซึ่งจะน้อยกว่าการปลูกในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม เพราะผลผลิตบางส่วนอาจเสียหายได้เนื่องจากช่วงดังกล่าวฝนตกซกอาจทำให้น้ำท่วมหรือน้ำขังในแปลงปลูกได้ง่ายโดยเฉพาะในแปลงที่มีระบบการระบายน้ำไม่ดี

 

 

การเตรียมดินปลูกข้าวโพดหวาน มีดังนี้

1.ไถตากดิน 7-10วัน แล้วพรวนด้วยผาลเจ็ด 1ครั้ง แล้วคราดเก็บเศษซาก ราก เหง้า หัว ไหลของวัชพืชออกจากแปลงให้หมด

2.ถ้าดินมีอินทรีวัตถุตำ่กว่า 1.5 ให้ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดีแล้วอัตรา 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่แล้งพรวนดินกลบ

การให้น้ำ มีดังนี้ 1.ให้น้ำทันทีหลังปลูกและหลักการใส่ปุ๋ยทุกครั้งหล้งจากนั้นให้น้ำทุก 7-12 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

2.หากพบว่าใบข้าวโพดหวานเหี่ยวหรือม้วนในช่วงเช้าหรือเย็น แสดงว่าขาดน้ำต้องรีบให้น้ำทันที

3.หลังจากให้น้ำต้องระวังไม่ให้น้ำท่วมขังในแปลงนานเกิน 24 ชั่วโมง เพราะข้าวโพดหวานจะซะงั้นการเจริญเติบโตผลผลิตลงหรืออาจตายได้

4.อย่าให้ข้าวโพดขาดน้ำในช่วงการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในช่วงผสมเกสรและติดเมล็ดเพราะจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตลดลงอย่างตกถึงแม้การขาดน้ำจะเป็นช่วงสั้นๆและไม่รุนแรง

5.หยุดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานประมาณ 2-3วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู