ข้าพเจ้า นางสาวศุภกร เชื้อสมบุญ( (ประเภทนักศึกษา)ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

วันวันที่ 29 ตุลาคมพ.ศ. 2564 ได้จัดการประชุมกลุ่มเศรษฐกรเพื่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกันโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทำการพัฒนาของแต่ละส่วนเพื่อให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจมากขึ้นทำให้สวนเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งด้านการจำหน่ายและท่องเที่ยว

2. เก็บข้อมูลสวนเพื่อทำคิวอาร์ปักหมุดแผนที่ถ่ายรูปเจ้าของสวนและสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อที่จะเตรียมลงทะเบียน

3. โครงการส่งเสริม

-ส่งเสริมการออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย

-ทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นเป็นตัวช่วยเพิ่มภูมิ

-หากิจกรรมออกกำลังกายแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันเช่นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

-ทำสมุนไพรไล่แมลงจากสเปรย์

อื่นๆ

เมนู