ข้าพเจ้า นางสาวกานต์ชนก แสวงผล บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ทำงานภายใต้โครงการ U2T ซึ่งต้องลงทำงานร่วมกับชุมชนได้ทำงานร่วมกับชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีม ร่วมกับเพื่อนบัณฑิต พี่ๆน้องๆประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งน้องนักเรียนนักศึกษา ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างทีมเวิร์คเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสามัคคี

มากไปกว่านั้นแล้ว การได้ทำงานร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกับชุมชน ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้มากมาย จากทั้งเกษตรกร และนักปราชญ์ในชุมชน เช่นการทำการเกษตรผลไม้ พืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ, ภูมิปัญญาในท้องถิ่น, วัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันภายในชุมชนตำบลโคกมะม่วง

ข้าพเจ้ามีความประทับใจและรู้สึกมีคุณค่าที่ได้ช่วยพัฒนา สร้างอาชีพ ให้คนในชุมชนเสริมสร้างรายได้จากสิ่งที่พวกเราทีมตะลุยเดิ่นและกลุ่มชาวบ้านในชุมชน ได้ช่วยกันคิดค้นผลิตภัณฑ์ขนุนทอดอบกรอบซึ่งเป็นสินค้าที่ทีมของเรานั้นช่วยกันทำและพยายามผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างทั้งรายได้ในครอบครัวของคนในชุมชนมากขึ้น และยังสามารถรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ความมั่นคงให้กับชุมชนในระยะยาวอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู