ข้าพเจ้านางสาวนภสร ศิริประภา ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”

     

ในช่วง10เดือนที่ผ่านมาโครงการของเราได้ทำการแปรรูปผลิคภัณฑ์จากขนุนเป็นขนุนทอดอบกรอบ ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลไม้บ้านเริงแก้ว 23 หมู่ 8 บ้านเริงแก้ว ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ U2T ชวนชิม ในช่วงปลายทางของโครงการ เราได้จัดทำการออกแบบโลโก้แบรนด์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ใหม่ จาก U2T ชวนชิม ขนุนทอดอบกรอบ เป็น ขนุนทอดอบกรอบตราระเริ่ง

           

และในเดือนสุดท้ายนี้ก่อนที่จะปิดโครงการ เราได้เตรียมการที่จะส่งมอบแบรนด์ผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชน

    

 

อื่นๆ

เมนู