1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06- จากโรงเพาะเห็ด อาชีพในครัวเรือน สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

MS06- จากโรงเพาะเห็ด อาชีพในครัวเรือน สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวกานต์ชนก แสวงผล บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นอกเหนือจากพืช ผลไม้ทางเศรษฐกิจแล้ว ในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง บางครัวเรือนยังได้สร้างเสริมอาชีพด้วยการทำโรงเพาะชำเห็ด ในพื้นที่หมู่ 18 หมู่บ้านเริงทรัพย์ มีครัวเรือนที่ทำโรงเพาะเห็ด และสามารถเปิดตลาดสร้างรายได้จากการขายเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนแบบสด สู่ตลาด ทั้งในตลาดอำเภอนางรอง และแม่ค้าที่อยู่ในหมู่บ้าน ได้รับไปขาย ซึ่งทางทีมของเราได้เล็งเห็นแล้วว่า เราสามารถนำเห็ดนางฟ้านั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ซึ่งเป็นส่วนผสมในการทำข้าวเกรียบเห็ดได้ จึงได้จัดทำข้าวเกรียบเห็ดขึ้น

การรวมกลุ่มแปรรูป จากการได้ทำงานร่วมกัน เราได้เจอกับปัญหาต่างๆ เช่น การหาตลาดในการขาย หรือการทำงานอย่างเป็นแบบแผนที่สมาชิกไม่เคยทำร่วมกันมาก่อน ทำให้ชาวบ้านและทีมงานในกลุ่มนั้นได้ฝึกและร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เราได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีกทั้งยังทำให้เราได้ช่วยกันทำผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มมากขึ้น

มากไปกว่านั้นแล้ว พวกเราได้สอนให้ชาวบ้านซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้งานในการทำงานเป็นกลุ่มวิสาหกิจ ซึ่งในอนาคตจะสร้างเสริมให้สมาชิกสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มต่อไปในอนาคต

           

 

อื่นๆ

เมนู