ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอ ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสำรวจพื้นที่ หมู่บ้าน  บ้านปลื้มพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายปานะพันธ์ เกียรตินอก เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน  ได้จัดการประชุมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื้อหาในการประชุม

1.ขนุนลดน้อยลง จะแก้ไขปัญหาอย่างไร

สรุปเนื้อหาในการประชุมดังนี้

1.เมื่อมีขนุนน้อยลง ทางหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา คือ ให้มีการนำ เผือก เห็ด มาแปรรูปเพี่มเติมจากขนุนที่มาก่อนอยู่เพื่อเพี่มฐานลูกค้าในการบริโภค

อื่นๆ

เมนู