ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายชนะพล ผินสู่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

ในการปฏิบัติงานเดือนมีนาคมนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติและอาจารย์ประจำทีม ได้มีการวางแผนการมองชุนชมในเรื่องของการหาจุดดี จุดเด่น เพื่อค้นหาของดีเพื่อมาส่งเสริม และพัฒนา โดยมีการ  ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิด ผู้ปฏิบัติงานจึงขอนำเสนอของดี ของเด็น ตำบลโคกมะม่วง ดังต่อไปนี้

ตำบลโคกมะม่วง เป็นอีกหนึ่งของอำเภอประคำที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเกษตรกรรม หรือ ทำไร่ ทำสวนวงล้อกระทะ การทำกรงนก จักสานทอเสื่อ และผลิตเครื่องจักรสานส่งออก จัดจำหน่าย ทำให้เกิดรายได้ขึ้นในชุมชน และกลุ่มสมาชิกที่ผลิตอีกด้วย
การผลิตเครื่องจักรสานจะประกอบไปด้วย เช่น กรงนก สุ่มไก่ ไซ่ และอื่นๆ โดยจัดทำขึ้นที่ หมู่12 บ้านโคกวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 22 หมู่บ้าน ของตำบลโคกมะม่วง โดยในชุมชนบ้านโคกวัดนั้นจะมีครัวเรือนทั้งหมด 151 หลังคาเรือน เป็นชุมชนขนาดกลางที่มีอาชีพหลักและอาชีพเสริมรองรับรายได้ของคนในชุมชนได้อย่างดี

โดยอยู่ภายในการดูแลของท่านผู้ใหญ่ประยูร  งามสะอาด เป็นผู้รับหน้าที่ดูแล ได้เล่าว่าการจัดกลุ่มรวมตัวกันสร้างอาชีพเสริมนั้นมาจาก เวลาที่ชาวบ้านที่มีฝีมือ ว่างจากงานหลักหรืองานสวนของตนเอง ก็จะมาทำเครื่องจักรสานเหล่านี้ แต่ก็ยังพบปัญหาเรื่องราคาต้นทุนการผลิตและราคาขาย ยังไม่สมดุลกัน เนื่องจากยังขาดการวางแผนการตลาดที่ดี จึงอาจจะทำให้กลุ่มคนที่มีฝีมือจะห่างหายจากการผลิตได้บ้าง

ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าอยากให้มีการบรรยายหรืออบรมความรู้เกี่ยวกับการตลาดหรือการจัดจำหน่ายหลายๆ ช่องทางทั้งภายในชุมชน แหล่งจัดจำหน่ายต่างๆ และการจำหน่ายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาต่อยอดได้ทั้งเป็นการเพิ่มอาชีพให้ชาวบ้านและรายได้ให้แกชุมชนได้

 

อื่นๆ

เมนู