1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 : อบรมและการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และหาศักยภาพแต่ละหมู่บ้าน ลงพื้นที่ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

MS06 : อบรมและการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และหาศักยภาพแต่ละหมู่บ้าน ลงพื้นที่ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวนิจวิภา การรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายประจำพื้นที่ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ สำหรับเดือนมีนาคม เดือนที่สอง ในกลุ่มดิฉันได้มีการจัดการอบรมในเรื่อง การวิเคราะห์ชุมชน โดยผู้เชียวชาญที่จบทางด้านการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะ ได้มีการสนทนากลุ่มเกิดจากการสำรวจโดยรอบของชุมชนและการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนา จะมีทั้งหมด 4 ด้าน ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านทรัพยากร และด้านเศรษฐกิจ ถ้าเราได้รู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของทั้งสี่ด้านที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้ 1.)สะท้อนปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะและการวิเคราะห์ชุมชนสู่การเขียนโครงการด้านสังคม ด้านเศรษกิจ ด้านทรัพยากร ด้านวัฒนธรรม 2.)การสะท้อนปัญหา ความต้องการข้อเสนอแนะและการวิเคราะห์ของดี ของเด่นชุมชนสู่การเขียนโครงการ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ดิฉันและเพื่อนร่วมงานได้รับความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างดีมากขึ้น

สำหรับในเดือนมีนาคมนี้ เดือนที่สองของการทำงานดิฉันและเเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการทุกคนได้มีการวางแผนในการทำงานก็คือเข้าไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสำรวจเพิ่มเติมให้ได้ข้อมูลมากที่สุด และต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์นี้มีความโดดเด่นในทางด้านอาชีพเกษตรกรสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพหลักให้ประชาชนตำบลเป็นอย่างมาก หลักๆจะปลูกมันสำปะหรัง ข้าวโพดเป็นจำนวนมาก ผลไม้ที่เจอจำนวนมากก็จะมี ลำไย มะขาม ผลไม้ตามฤดูต่างๆ

ต.โคกมะม่วง สำหรับการทำสวนผลไม้ในพื้นที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด สร้างอาชีพหลักรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวเกษตรกรในชุมชน และสามารถขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในงานส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรที่สนใจ ตลอดจนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร ที่มีความสนใจและมีที่ดินที่เหมาะสมในการทำสวนผลไม้และผักปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

สุดท้ายแล้ว ดิฉันต้องขอขอบคุณประชาชนในต.โคกมะม่วงเป็นอย่างมากที่ให้ความร่วมมือในการให้ความรู้ในด้านเกษตรกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับความรู้ที่ทางดิฉันและเพื่อนร่วมทีมได้รับมาสามารถทำให้นำไปสานต่อและใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

อื่นๆ

เมนู