บ้านบ่อน้ำใส หมู่ 15 ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งใน 22 หมู่บ้านของตำบลโคกมะม่วง  มีบ้านเรือนจำนวน 153 หลังคาเรือน  มีจำนวนประชากรทั้งหมด 819 คน เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ผู้ใหญ่บ้านนายบรรชา พางาม  เป็นผู้ดูแลลูกบ้าน  มีการดูแลสอบถามกันอย่างครอบครัว หากมีการเข้ามาขอทำแบบสอบถามต่างๆ จะต้องขออนุญาตผ่านผู้ใหญ่บ้าน

อาชีพของชาวบ้านในหมู่ที่15  บ้านบ่อน้ำใส ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นหลัก และมีประชาชนบางส่วนทำการเกษตร ทำนาข้าว ทำไร่ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด และสวนลำไย เป็นต้น เนื่องจากดินในพื้นที่บ้านบ่อน้ำใสนั้นมีความอุดมสมบูรณ์  จึงเหมาะแก่การทำเกษตรเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากการทำงานรับจ้างทั่วไปและการทำการเกษตรแล้ว ประชาชนบ้านบ่อน้ำใสยังมีการทอเสื่อกก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้นย้อมสีแล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอนไว้ใช้ในครัว  และยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย

ในบริเวณรอบๆหมู่บ้าน จะมีร้านค้าให้บริการทั้งหมด 3 ร้าน กระจายอยู่บริเวรต่างๆ ของหมู่บ้าน  การสัญจรในหมู่บ้านค่อนข้างสะดวก และมีไฟส่องสว่าง

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านนายบรรชา พางาม คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. รวมถึงประชาชนชาวบ้านบ่อน้ำใสเป็นอย่างมาก ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สำรวจและให้การต้อนรับคณะผู้สำรวจเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู