ข้าพเจ้านางสาวอภิญญา จันสองศรี ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมหารือและเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอให้กับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยแปรรูปผลผลิตในชุมชนโคกมะม่วง เพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้เสริม ซึ่งมีผลผลิตดังต่อไปนี้

1.โครงการแปรรูปข้าวโพด

2.โครงการแปรรูปลำไย

3.โครงการแปรรูปขนุน

4.โครงการแปรรูปปราร้า

5.โครงการแปลรูปเสื่อกก

6.โครงการแปรรูปเห็ด

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้วางแผนและเตรียมข้อมูลที่จะนำเสนอโครงการให้กับผู้นำชุมชนเลือกโครงการที่จะพัฒนาชุมชนต่อไป…

วิดีโอ:MS06 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู