เรื่อง ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2564

ข้าพเจ้า นายณัฐพล แสนเสน่ห์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการนัดหมายพบปะทีมงานและมีการประชุมเพื่ออภิบายวัตถุประสงค์ของโครงการและวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีการอบรมด้านการพัฒนาสังคมเพื่อให้ทีมงานนำไปใช้ในชุมชนซึ่งในตำบลโคกมะม่วงมีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน โดยมีการแบ่งเป็นทีมย่อยเพื่อให้แต่และทีมลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านที่ในทีมได้รับมอบหมาย

ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่กรอกข้อมูลโดยละเอียดในแบบฟอร์ม 01 และ 02 การสำรวจพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ปลูกลำไย ข้าวโพด ขนุน มันสำปะหลัง ทุเรียน และทำนา โดยเป้าหมายการผลิตเพื่อจำหน่ายและส่งออก ปัญหาหลักที่พบในชุมชนคือไฟฟ้าเข้าไม่ถึงพื้นที่ทำการเกษตรในบางพื้นที่ อีกทั้งยังมีปัญหาบางปีผลิตสินค้าล้นตลาดทำให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ความต้องการในการพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่พบว่าต้องการแหล่งส่งออกสินค้าทางการเกษตรภายในชุมชนที่มั่นคง จากการลงพื้นที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือและต้อนรับในการลงพื้นที่เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู