ข้าพเจ้า นางสาวพฤกษชาติ วงศ์ประสิทธิ์ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหลักสูตร MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์” รายละเอียดการดำเนินงานในเดือนที่สอง ได้มีการวิเคราะห์ชุมชนด้วยเทดนิค swot ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานะของชุมชนว่าเป็นอย่างไรทั้งในแง่ของจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงวิเคราะห์สถานะภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบ และมีการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในทีมได้มีการแบ่งหน้าที่การดำเนินงานเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในส่วนของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกรอกข้อมูลของชุมชน แบบฟอร์ม06และแบบฟอร์ม02 เพิ่มเติม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และได้เยี่ยมชมสวนผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นมะม่วง ลำไย ข้าวโพด

                  

 

 

อื่นๆ

เมนู