ข้าพเจ้า นางสาวสุกัญญา โพธิ์วิเศษ ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าได้ประชุมการวางแผนการทำงานร่วมกับทีม นันที่19เมษายน เพื่อระดมความคิดกับสมาชิกในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในชุมชนถึงโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมระดมความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้มีการนำผลผลิตในชุมชนที่มีอยู่มาทำการแปรรูปเป็นผลิตแบบหลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน เนื่องจากว่าตำบลโคกมะม่วงมีการทำเกษตรและมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก บางปีประสบปัญหาผลผลิตที่ล้นตลาดแต่ขายไม่ได้ราคามากนัก

 

 

อื่นๆ

เมนู