ข้าพเจ้านางสาวนภสร ศิริประภา (ประเภทนักศึกษา)  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนที่2ของการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานดิฉันได้เข้ารับการอบรมเรื่องการวิเคราะชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

จากการลงพื้นที่ ทำให้ทราบว่าอาชีบส่วนใหญ่ของประชากรในพื้นที่ต.โคกมะม่วง คือการทำการเกษตร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการทำสวน ทำไร ซึ่งผลผลิตจากการทำสวนทำไรนั้นเป็นรายได้หลักและมั่นคงของชาวบ้านแต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น การเข้าถึงของไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ หรือในบางพื้นที่มีการขาดทำทำให้เกิดการแห้งแล้งอยู่บ้าง

อื่นๆ

เมนู