ข้าพเจ้านางสาวสุกัญญา โพธิ์วิเศษ (ประเภทนักศึกษา) ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในหลักสูตร MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์” รายละเอียดการดำเนินงานได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ในทีมได้มีการแบ่งหน้าที่การดำเนินงานเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในส่วนของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ กรอกข้อมูลของชุมชน ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน และช่วยบันทึกภาพกิจกรรม

ในช่วงนี้ผลผลิตของมะม่วง ลำไย และขนุน จำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวจึงเห็นว่าควรมีการหาตลาดสำหรับขายสินค้าทางการเกษตร และมีการแปรรูปผลผลิต และผู้ดำเนินโครงการจะนำโครงการดังกล่าวไปเสนอกับทางชุมชนเป็นลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู