ข้าพเจ้า นายณัฐพล แสนเสน่ห์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำสังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้ดำเนินงานได้เล็งเห็นความสำคัญ ปัญหาของเกษตรกร จึงจัดการประชุม เพื่อวิเคราะห์  สรุปข้อมูล วางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งได้ลงความเห็น และร่างโครงการเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนต่อผู้นำชุมชน มีโครงการต่างๆดังนี้

1.โครงการแปรรูปข้าวโพด

2.โครงการแปรรูปลำไย

3.โครงการแปรรูปขนุน

4.โครงการแปรรูปปลาร้า

5.โครงการแปลรูปเสื่อกก

6.โครงการแปรรูปเห็ด

อื่นๆ

เมนู