ข้าพเจ้านางสาวนภสร ศิริประภา ประเภทนักศึกษา  ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในหลักสูตร  MS06 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์”

จากการเก็บข้อมูลในเดือนที่ผ่านๆมาทำให้เห็นได้ว่าในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วงประกอบนั้นอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ในเดือนนี้(เดือนเมษายน)ผู้ปฏิบัติงานจึงได้นำข้อมูลของชุมชนมาประชุมเพื่อวิเคราะห์โครงการที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชุมชน จึงทำให้เกิดโครงการการแปรรูปสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติมให้กับชุมชน ซึ่งมีผลผลิตดังต่อไปนี้ คือ โครงการแปรรูปข้าวโพด, โครงการแปรรูปลำไย, โครงการแปรรูปขนุน, โครงการแปรรูปปราร้า, โครงการแปลรูปเสื่อกก และ โครงการแปรรูปเห็ด

ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมและเตรียมข้อมูลนำเสนอของโครงการนี้ด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู