จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ปัญหาของชุมชน ความต้องการในด้านต่าง ๆ ของชุมชนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง เดือนเมษายน 2564 ทางผู้ดำเนินโครงการได้นำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำรูปแบบโครงการต่าง  ๆ ไปเสนอกับผู้นำชุมชน และประชาชนคนในพื้นที่

หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจคือการจัดทำโครงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรต่าง ๆ เนื่องจากประชาชนคนในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ที่น่าสนใจคือนอกจากข้าวแล้วผลผลิตด้านผลไม้นั้นมีจำนวนที่มากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นมะม่วง ทุเรียน ลำไย ผรั่ง กล้วย ขนุน เนื่องด้วยมีการประกอบอาชีพเกษตรกรกันทั้งตำบล เมื่อได้ผลผลิตจึงทำให้มีปริมาณที่มากตามมา จนทำให้สินค้าล้นตลาด อีกหนึ่งปัญหาที่ตามมา คือราคาตกต่ำ ส่วนใหญ่ชาวสวนจะขายส่งให้กับพ่อค้า แม่ค้าคนกลางแบบยกสวน จึงทำให้ไม่ได้ราคาที่สูงมากนัก แต่ถ้าจะขายให้กับลูกค้าเองโดยตรงก็ไม่มีตลาดรองรับเท่าที่ควร

สำหรับช่วงฤดูนี้ผลผลิตของมะม่วง ลำไย และขนุน กำลังมีจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวทางผู้ดำเนินโครงการจึงเห็นว่าควรหาตลาดสำหรับขายสินค้าทางการเกษตร และแปรรูปผลผลิตอย่าง ลำไย และขนุน ซึ่งทางผู้ดำเนินโครงการจะนำเอาโครงการดังกล่าวไปเสนอกับทางชุมชนเป็นลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู