1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
  4. MS06 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนมีนาคม 2564

MS06 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนมีนาคม 2564

เข้าสู่เดือนที่ 2 ของการปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กับกระบวนการทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลชุมชนเพื่อดำเนินการไปสู่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

                         

 

จากการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของชุมชนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลโคกมะม่วงมีการทำไร่ ทำสวนผลไม้ตามฤดูกาลเป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 80 เป็นการปลูกเพื่อค้าขาย และเนื่องด้วยจำนวนผลผลิตในแต่ละครั้งนั้นมีจำนวนมากจนในหลาย ๆ ครั้งทำให้ผลผลิตล้นตลาด และราคาตก ทำให้ขาดทุน ถือว่าเป็นปัญหาหลัก ๆ ที่เกษตกรต้องพบเจออยู่เป็นประจำและยังคงหาทางออกกันไม่ได้ และยังรวมไปถึงปัญหาของแหล่งน้ำที่ยังถือว่าขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อการเกษตกร

 

จากปัญหาดังกล่าวทางทีมจึงได้นำมาวางแผนเพื่อหาทางออกให้กับชุมชนโดยด้วยการใช้หลัก SWOT ที่เป็นการนำจุดแข็ง จุดอ่อนของชุมชนมาวิเคราะห์ เพื่อนำนโยบายไปนำเสนอให้กับทางชุมชนเพื่อลงมติกันต่อไป

                                   

                                   

 

อื่นๆ

เมนู