ข้าพเจ้านางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ MS06 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

การจัดกิจกรรมแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) ระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) สุดยอดแนวคิดนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยผู้ได้รับการจ้างงานได้ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน เพื่อนำแนวทางการพัฒนา ในรูปแบบไอเดียไปทดลองทดสอบในพื้นที่จริง ภายใต้คำแนะนำของพี่เลี้ยงและผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาเป็น “ตัวต้นแบบ” หรือ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อต่อยอดและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชนต่อไป

การแปรรูปขนุนทอดกรอบ  เป็นการนำผลไม้ ขนุน มาแปรรูปด้วยการทอด และอบต่อเพื่อรีดน้ำมันออกเปลี่ยนจากผลไม้สด เป็นขนมที่สามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้ โดยขนุนทอดอบกรอบ จะยังคงมีกลิ่นและสี ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขนุน แต่จะมีความกรุบกรอบ และเพิ่มสัมผัสที่เปลี่ยนไปจากขนุนแบบเดิม ๆ

               

 

กิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเน้นการเข้าไป เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่ เข้าไปปฎิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย มี 3 STEP คือ

  กิจกรรมเชิงรุก – รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน

STEP ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด โดยการทำความสะอาดโรงเรียน พื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างความปลอยภัยให้ชุมชน
STEP ที่ 2 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด   โดยรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิค -19 และการฉีควัคซีน    เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการฉีควัคซีน
STEP ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์ โดยการมอบอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์ป้องกัน

       

     

MS06 EP.6 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (กรกฏาคม 2564)

 

อื่นๆ

เมนู