ข้าพเจ้า นางพีรลักษณ์  แคว้นเขาเม็ง  ประเภท  ประชาชน

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของตำบลโคกมะม่วง ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา เราได้นำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานในครั้งนี้ มาร่วมกัน ทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคต่าง ๆของเกษตรกรในชุมชน และพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นผู้ที่มีรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเป็นอย่างดี แต่ยังขาดความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งมีความสำคัญในการประกอบอาชีพในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงาน การประสานงาน การกระจายสินค้าออกสู่ตลาดต่าง ๆ ฯลฯ

และจากบทความที่แล้วพบว่าเกษตรท่านนี้ ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่  การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว มาใช้ในการทำการตลาดเพื่อกระจายสินค้าทางการเกษตรของครัวเรือน ซึ่งสามารถกระจายสินค้าได้กว้างขึ้น และได้ราคาสูงขึ้น  ซึ่งต่อไปเราจะมาเน้นผลผลิตหลัก ๆของชุมชน หาจุดเด่นของผลผลิตนั้นเพื่อจะช่วยยกระดับในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู