การสร้างเสริมสุขภาพ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลทุกคนที่ต้องการเป็นคนมีสุขภาพดี การมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์จะเป็นทุนในการประกอบกิจกรรมและภารกิจในชีวิตประจำวัน ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกันจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในรูปของชมรมด้านสุขภาพครอบคลุมทุกชุมชน

๑. ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มอายุ ออกกำลังกาย วันละ ๓o นาที อย่างน้อย ๓ วันต่อสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ

๒. ส่งเสริมให้คนในชุมชนเลือกซื้อและบริโภค อาหาร ที่สะอาดมีคุณค่า และปลอดสารปนเปื้อน

๓. ส่งเสริมให้คนในชุมชนสร้าง อนามัย สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อความสะอาดปลอดภัยของที่อยู่อาศัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ

๔. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมี อารมณ์ ที่ดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชมรมต่างๆ เช่น ชมรมสร้างสุขภาพของวัยทำงาน เพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดีและแจ่มใส

๕. ส่งเสริมให้คนในชุมชนปลอดโรค อโรคยา โดยเฉพาะโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตในลำดับแรกๆคือ มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน

๖. ส่งเสริมให้คนในชุมชนลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก บุหรี่ สุรา สารเสพติดและการพนันในชุมชน

รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน

STEP 1 คลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด

กิจกรรมการทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดเชื้อ ทำให้ตำบลของเราน่าอยู่มากขึ้น เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรค

STEP 2 สร้างเซฟโซนเขตปลอดภัยห่างไกล covid

การเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยศึกษาคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข สำรวจและกำหนดบริเวณพื้นที่ และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ออกแบบและเผยแพร่มาตรการการใช้สถานที่ร่วมกันอย่างปลอดภัย

STEP 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์ covid 19

จัดหาและบริหารจัดการอุปกรณ์ให้พอและพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ฉากกั้น และอื่นๆ ที่มีความจำเป็น ต่อการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

วิดีโอ :MS06 EP.6 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (กรกฏาคม 2564)

อื่นๆ

เมนู