ข้าพเจ้านางสาวจีรภรณ์ หล่อเภรี ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ MS06 ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 คณะอาจารย์ได้นัดประชุมเพื่อบอกแนวทางในการทำงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจวิธีการทำงานในเดือนมีนาคมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการประชุมมีดังนี้

  • วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของคนในชุมชนทางด้านทรัพยากร วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  • แบ่งกลุ่มเขียนสรุปเพื่อเสนอแนวคิดความต้องการของคนในชุมชนและนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในขั้นต่อไป
  • ทำการโหวดสิ่งที่คนในชุมชุนมีความต้องการหรือขาดแคลนมากที่สุดเพื่อนำมาวิเคราะห์และนำไปดำเนินการทำงานในพื้นที่จริง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 13 มีนาคม 2564 การปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจการทำการเกษตรของคนในชุมชนบ้านปลื้มพัฒนา คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชส่วน ได้เเก่ ข้าวโพด ทุเรียน ขนุน ลำไย มะม่วง มะขาม มะนาว มันสำปะหลัง ยางพารา เป็นต้นในการลงพื้นที่สำรวจชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตรเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

ในชุมชนบ้านปลื้มพัฒนาแหล่งทรัพยากรที่สําคัญของชุมชน ที่เห็นได้ชัดคือ วัด ซึ่งมีพื้นที่ 300 ไร่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ แหล่งน้ำ แหล่งโบราณสถานเก่าแก่ความสวยงามของปติมากรรม มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน คือมีการจัดเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และมีการจัดการแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

 

 

 

 

 

วิดีโอ : MS06 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู