ดิฉัน นางสาวนิจวิภา การรัมย์ (บัณฑิตจบใหม่) เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้และสอบถามเกี่ยวกับการทำเสื่อกก เป็นการเสริมสร้างรายได้เสริมของประชาชนในต.โคกมะม่วง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สอบทอดกันมาอย่างยาวนานรุ่นต่อรุ่น

การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นตำบลโคกมะม่วงที่มีมายาวนาน วิธีการทำเสื่อกก จะนำเอาต้นกกมาฉีกให้เป็นเส้นตากแดดให้แห้งืและนำไปย้อมสี เสร็จแล้วนำมาทอให้เป็นแผ่นผืน บางหมู่บ้านทำเป็นผืนเดียวบางกลุ่มก็ทอเป็นผืนขนาดเล็กแล้วนำมาเย็บติดกันให้เป็นเสื่อกกที่มีขนาดผืนใหญ่ขึ้น ใช้สำหรับปูรองนั่งหรือนอน
เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต
ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ก็เป็นอีกตำบลหนึ่งที่ได้มีการทอเสื่อกกในชุมชน ได้มีการทอเสื่อกกโดยได้สร้างภูมิปัญญาขึ้น โดยทอเสื่อกกให้เป็นตัวอักษร ลวดลายต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชน ที่ยังไม่เคยเห็นจากที่ไหนและควรสืบสาน รักษาไว้ให้ยาวนาน

สุดท้ายแล้ว ดิฉันต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ต.โคกมะม่วง จ.บุรีรัมย์ เป็นอย่างสูงค่ะที่ต้อนรับและให้ความรู้อย่างอบอุ่น

อื่นๆ

เมนู