ข้าพเจ้า นางสาวกานต์ชนก แสวงผล บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลของประชากรในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง สามารถวิเคราะห์ชุมชนได้ว่า พื้นที่ของตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์นั้น เป็นพื้นที่ที่มีประชากรประกอบอาชีพทางการเกษตร มากกว่า 80 % ของจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่

 

จากที่ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านปลื้ม ตำบลโคกมะม่วง พืชและผลไม้ที่เกษตรกรในหมู่บ้านนิยมปลูกเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวนลำไย สวนมะม่วง สวนขนุน สวนทุเรียน อีกทั้ง ยังนิยมปลูกพืชไร่ ได้แก่ ไร่มันสัมปะหลัง ไร่ข้าวโพด ไร่เผือกหอม ซึ่งถ้ามองดูแล้ว การทำการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วงนี้ ถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและเป็นอาชีพหลักในการดำรงชีวิตในเกือบทุกครัวเรือนในพื้นที่


นอกจากนี้ จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เข้าไปสำรวจข้อมูลอย่างแท้จริง และได้ลงพูดคุยกับเกษตรกรถึงสวนพืช ผลไม้ต่างๆ พบว่า การทำการเกษตรดังกล่าวมีผลของการประกอบการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาก ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในระดับที่น่าส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นการเกษตรในระดับธุรกิจในระดับชาติได้อย่างถาวร เช่น การนำผลไม้ที่ได้ผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต อีกทั้งสามารถเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น จากการที่เกษตรกรขายเพียงแค่ลำไยสดออกสู่ตลาดต่างๆ หากเรานำลำไยมาแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งหรือลำไยลอยแก้ว จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยได้

มากไปกว่านั้นแล้ว การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สู่ช่องทางออนไลน์ ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถผลักดันรายได้และยอดขายให้กับประชากร เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกมะม่วง มากยิ่งขึ้น และขยายตลาดในวงกว้างมากขึ้นอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู