โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนางสาวกานต์ชนก แสวงผล บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ได้มีการจัดประชุมรายเดือน กลุ่ม MS06 – ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ทางด้านผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ออกมาในที่ประชุม เพื่อหาข้อสรุปในการเขียนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนโคกมะม่วง

จากแนวคิดการนำผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ (ผลไม้) หรือภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้ทำกันมายาวนาน อย่างเช่นสินค้าและของใช้ต่างๆที่ทำจากกก นำผลผลิตที่มีภายในชุมชน ตำบลโคกมะม่วง มาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตต่างๆ อีกทั้งสามารถสร้างรายเพิ่มมากขึ้นให้กับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ภายในชุมชน  ซึ่งได้ข้อสรุปทั้งหมด 6 โครงการ จากการแปรรูป 1.ลำไย 2.ขนุน 3.ข้าวโพด 4.เห็ด 5.เสื่อกก และ 6.ปลาร้า

ทางผู้ปฏิบัติงานจะเตรียมข้อมูลในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอแก่ผู้นำชุมชน และให้ผู้นำชุมชนลงมติเลือกโครงการที่ลงความเห็นว่าเหมาะสมที่สุด เพื่อดำเนินโครงการต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู